PPUH „PETER” Ewa Peter realizuje projekt w ramach konkursu Nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów PPUH „PETER” w Donaborowie, gm. Baranów.

Cele projektu:

  1. Zwiększenie wydajności linii sortowniczej dla odpadów z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz przemysłowych zbieranych selektywnie.
  2. Modernizacja segmentu przetwarzania odpadów budowlanych i zwiększenie wydajności.
  3. Dostosowanie instalacji do przetwarzania/ sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, biorąc pod uwagę wymagania przygotowywanego projektu rozporządzenia dot. zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
  4. Zwiększenie poziomu odzysku frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu oraz zdefiniowanej, wysokojakościowej frakcji wysokokalorycznej.
  5. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w regionie w ramach edukacji pozaformalnej.

Planowanym przedsięwzięciem jest modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów PPUH „PETER” w Donaborowie, gm. Baranów wraz z rozszerzeniem działalności o segment przetwarzania odpadów budowlanych. Planowane przedsięwzięcie dotyczy modernizacji istniejącego taboru maszynowego sortowania odpadów wraz z wykonaniem prac montażowych pochodzącego z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym rozszerzenie działalności o możliwość przetwarzania odpadów przemysłowych zbieranych selektywnie, modernizacje punktu przetwarzania odpadów budowlanych. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się także kampanie edukacyjne oraz doposażenie zakładu w urządzenia techniczne czy sprzęt mobilny, potrzebny do obsługi danych segmentów. Celem modernizacji instalacji sortowania jest również zwiększenie odzysku frakcji materiałowych (surowcowych) wydzielanych ze strumienia zbieranych selektywnie odpadów komunalnych oraz zbieranych selektywnie odpadów przemysłowych.

Planowane efekty:

  • Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranym przedsiębiorstwie

Wartość projektu: 3 362 241,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 323 500,50 zł