SZKŁO (pojemnik zielony)

NALEŻY WRZUCAĆ

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Reflektorów
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek

PAPIER (pojemnik niebieski)

NALEŻY WRZUCAĆ

 • Gazety książki, katalogi, zeszyty
 • Papierowe i tekturowa opakowania
 • Opakowania z kartonu

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

 • Tłusty i zabrudzony papier
 • Opakowania papierowe zabrudzone po żywności
 • Tapety
 • Odpady higieniczne

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (pojemnik zółty)

NALEŻY WRZUCAĆ

 • Puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. PET)
 • Opakowania po kosmetykach i środkach czystości (np. szamponach, proszkach, aerozolach)
 • Plastikowe i metalowe zakrętki i kapsle
 • Plastikowe opakowania po żywności (np. jogurtach, serkach, kefirach, margarynach)
 • Folie i torebki z tworzyw sztucznych
 • Puszki metalowe po napojach i innych artykułach spożywczych
 • Drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki i narzędzia)
 • Styropianowe naczynia jednorazowe

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

 • Opakowania po smarach
 • Styropian budowlany
 • Guma
 • Butelki i pojemniki z zawartością
 • Baterie
 • Opakowania po nawozach, środkach chwastobójczych oraz owadobójczych
 • Worki po cemencie i chemii budowlanej
 • Przeterminowane leki
 • Opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach i olejach
 • Odpadów niebezpiecznych
 

UWAGA!!!

Butelki z tworzywa należy zgnieść przed włożeniem ich do pojemnika, zmniejszymy w ten sposób objętość surowca.

Jeżeli odpad składa się z kilku różnych surowców (np. plastikowy kubek od jogurtu z aluminiowym wieczkiem), należy je rozdzielić, czyli przykładowe wieczko powinno być oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem obu elementów do kosza na odpady suche.

Opakowania należy dobrze opróżnić (nie wrzucamy do śmieci słoika z zawartością).
Opakowań nie trzeba myć.

ODPADY ZIELONE – BIOODPADY (pojemnik brązowy)

(worki brązowe na odpady zielone są biodegradowalne)

NALEŻY WRZUCAĆ

 • Ścięta trawa
 • Liście
 • Drobne odpady ogrodowe (np. połamane gałęzie)
 • Kwiaty doniczkowe
 • Obierzyny warzyw, skóry owoców, skorupy jaj

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

 • Drewno impregnowane, płyty wiórowe
 • Kości i resztki mięsa
 • Odchody zwierzęce
 • Piasek i sorbenty dla kotów
 • Zanieczyszczone trociny po zwierzętach
 • Popiół z pieca i z kominka
 • Ziemia i kamienie
 • Papierosy i niedopałki

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

NALEŻY WRZUCAĆ

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Meble
 • Okna
 • Sprzęt AGD

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

 • Opony samochodowe
 • Kartony
 • Styropian budowlany
 • Farby i opakowania po farbach
 • Oleje
 • Świetlówki
 

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Żarówki, świetlówki
Baterie
Leki

Odpady niebezpieczne należy dostarczyć indywidualnie do punktu PSZOK przynależnego do danej Gminy, bądź do wskazanego przez Gminę na terenie miasta punktu zbiórki takich odpadów np. wskazana apteka, wskazany sklep czy wskazana placówka pod warunkiem, że Gmina taki sposób zbiórki odpadów wskazała w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, stanowiący akt prawa miejscowego.

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE (pojemnik czarny)

NALEŻY WRZUCAĆ

 • Zimny popiół
 • Pieluchy jednorazowe, środki higieniczne
 • Tłusty, zanieczyszczony papier i karton
 • Porcelana i fajans
 • Pozostałości po  domowej hodowli zwierząt

BEZWZGLĘDNIE NIE NALEŻY WRZUCAĆ

 • Baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Odpadów wielkogabarytowych
 • Przeterminowanych leków i opakowań po lekach
 • Gruzu i odpadów budowlanych
 • Zużytego sprzętu elektronicznego oraz AGD
 • Żarówek, świetlówek, reflektorów
 

UWAGA!!!

Gmina Kępno w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera odpady bez ograniczeń ilościowych (za wyjątkiem opon i odpadów budowlanych dostarczanych do PSZOK).

Warunkiem odebrania odpadów jest ich umieszczenie w specjalnie oznakowanym pojemniku bądź też worku na odpady.

Niedopuszczalne jest wystawianie odpadów pakowanych w przypadkowe nieoznakowane pojemniki, worki, czy też w wiaderka, bądź gromadzenie odpadów luzem przy pojemniku.